Bất cập công tác kiểm soát vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ

Theo báo cáo của Cục Thú y tại
Hội nghị giết mổ và vận chuyển gia súc gia cầm ngày 14/5/2015 vừa qua thì cả nước
vẫn còn tồn tại 34.642 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Phần lớn các điểm
giết mổ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y, chỉ có 35% điểm giết mổ được
kiểm soát. Hiện nay tại 63 tỉnh, thành phố tồn tại các loại hình giết mổ như giết
mổ tập trung công nghiệp, giết mổ tập trung bán công nghiệp, giết mổ thủ công
và giết mổ nhỏ lẻ. Chỉ có 3/63 tỉnh hiện còn loại hình giết mổ lưu động.
Do tập quán
chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát nên các điểm, hộ giết mổ thủ công, nhỏ lẻ hoạt động tại
các hộ gia đình nằm rải rác trong các khu dân cư. Điển hình như tại Hà Nội, có
tới 99% cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư. Bản thân các hộ giết mổ chưa nhận
thức đúng về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm mà chỉ chạy theo lợi ích trước mắt
nên chưa ủng hộ việc đưa động vật vào giết mổ tập trung. Chủ cơ sở giết mổ chưa
nhận thức được trách nhiệm xã hội về nghề nghiệp của mình.

         Mặt khác, tính đến tháng 2/2015, Đề án
quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung vẫn còn 20% các tỉnh, thành chưa phê
duyệt và có những chính sách khuyến khích đầu tư, quy hoạch xây dựng cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm. Một số cơ sở giết mổ tập trung ở Tây Ninh, Trà Vinh, Quảng
Nam đã được xây dựng theo nhu cầu nhưng không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng
đất, từ đó dẫn tới đầu tư không hợp lý, sử dụng, khai thác không hiệu quả. Bên
cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch thiếu chặt chẽ dẫn tới tình trạng xây nhà,
công trình khác gần cơ sở giết mổ tập trung hoặc gần địa điểm đã quy hoạch để
xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.

      Nói chung để
tăng cường năng lực quản lý và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, Cục Thú y
cho biết sẽ tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời, kiến
nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương ban hành chính sách xã hội hóa công
tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phát huy nguồn lực xã hội trong các dịch vụ
kỹ thuật về an toàn thực phẩm và chính sách hỗ trợ các hộ giết mổ nhỏ lẻ chuyển
đổi ngành nghề.

(Cục Thú y)